Læringsutbytte

En kandidat som har fullført utdannelsen ved Skolen for Samtidsdans skal ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om egen kropp, egne bevegelsesmuligheter og -uttrykk
 • har kunnskap om rom og tid som koreografiske størrelser
 • har kunnskap om prosessorientert arbeid, med forståelse for ulike faser i en skapende prosess og metoder for å skape progresjon, fra idé til ferdig kunstproduksjon
 • har kunnskap om produksjon av dansekunst, og kjenner til ulike arbeidsoppgaver og problemstillinger som kan oppstå
 • har kjennskap om ulike målgrupper for dansekunst
 • kjenner til ulike tradisjoner, etiske og estetiske perspektiver knyttet til kropp, dans, læringsmetoder og kommunikasjon med ulike målgrupper
 • har innsikt i egen kunnskap og muligheter for videre utvikling, og kan oppdatere egen kunnskap innen fagemnen

 

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan anvende dansetekniske prinsipper for å utøve egen dans
 • kan anvende koreografiske verktøy og teknikker som er relevant for eget arbeid og uttrykk
 • kan anvende relevante kommunikasjonsverktøy, i ulike faser av et dansekunstnerisk arbeid og i møte med andre kunstnere, samarbeidspartnere og ulike publikum
 • kan anvende kunnskap og metoder som utvikles gjennom studiet, til å videreutvikle og artikulere eget bevegelsesuttrykk, og gjøre rede for egne valg
 • kan anvende komplimenterende uttrykk som stemme, tekst, lyd/musikk, kostyme, scenografi/objekt og lys i egne dansekunstprosjekter
 • kan reflektere over egne kunstneriske valg og egen kunstnerisk praksis, og justere denne under veiledning
 • kan finne frem til, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff fra de ulike fagområdene i studiet, i analyse, beskrivelse og praktisk utvikling av egne dansekunstprosjekter

 

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre dansekunstprosjekter, eller andre kulturelle tiltak med base i dans, i ulike kontekster og i møte med ulike målgrupper
 • kan bygge relasjoner, vise samarbeidsevne og ansvarlighet og delta i tverrfaglig arbeid, i møte med andre utøvere/kunstnere, i tråd med etiske retningslinjer
 • kan utveksle synspunkter om egen kunstproduksjon med andre kunstnere og publikum, og delta i diskusjoner om utvikling av ny dansekunst
 • kan bidra til organisasjonsutvikling, gjennom kjennskap til hvordan kultursektoren er organisert, samt hvilke politiske rammevilkår som gjelder for dansekunst.