Fagplan

Skolens fagplan er delt inn i 4 fagområder; koreografi / komposisjon, dansefag / bevegelsesforståelse, produksjon og teori.

Last ned fagplanen (pdf)

Koreografi / komposisjon

Undervisningen i dette fagområdet inneholder metoder og verktøy som studenten skal kunne ta i bruk for å skape koreografisk materiale, og sette dette i forhold til rom og publikum.

Studenten skal kunne forstå hvilke ulike måter kroppen kan være et virkemiddel i en kunstnerisk sammenheng.

Det undervises i bruk av ulike komplimenterende uttrykksformer som musikk, stemme, tekst, objekt/rekvisitt, kostyme og lys, for å kunne ta dette i bruk i en helhetlig komposisjon.

Dansefag / bevegelsesforståelse

Dette fagområdet skal gi studenten verktøy i arbeidet med å utvikle et bevisst forhold til egen kropp og egen danse – og bevegelsesforståelse. Gjennom øvelser, oppgaver og veiledning opparbeider studentene danseferdigheter, og arbeider med å koordinere og bevisstgjøre kroppens komplekse funksjoner i et artikulert, helhetlig uttrykk.

Studenten skal opparbeide et forhold til hvordan dansetradisjoner, ulike dansemetoder og teknikker kan være relevante i forhold til egen kropp og i arbeidet med å utvikle egne uttrykk.

Produksjon

Undervisningen i dette fagområdet skal gi studenten verktøy for og øvelse med å initiere, produsere og praktisk gjennomføre et kunstprosjekt eller andre kulturelle tiltak med base i dans, både alene og i møte med andre kunstnere.

Studenten skal eksponeres for og forstå ulike arenaer der dans kan inngå, og ha kjennskap til og kunne møte de forventninger og muligheter som ligger i samfunnet i forhold til å kunne skape sin egen arbeidsplass som dansekunstner.

Studentene skal også bli kjent med hvordan kultursektoren er organisert, samt hvilke støtteordninger og politiske rammevilkår som gjelder for dans. Studenten skal trenes i å skrive prosjektbeskrivelser relatert til eget prosjekt

Teori

Teoretisk refleksjon og skriftlige arbeider er knyttet opp til alle arbeidsprosesser, og skolen er grunnleggende opptatt av språklig refleksjon. Studenten skal kunne forstå og beskrive egne kunstneriske uttrykk, kunne diskutere de med andre og plassere dem i forhold til tradisjon og samtid.

Undervisningen i dette fagområdet skal også gi studenten en teoretisk forståelse av ulike kropps- og kunstsyn innen dans. Studenten skal få en økt forståelse i forhold til begreper knyttet til samtidig dansekunst.

web design

prescription diet pills online