Organisasjon

Skolen for Samtidsdans er en ideel stiftelse med et styre som øverste ansvarlig, og drives av en faglig og administrativ ledelse.

Faglig og administrativ ledelse

Camilla Myhre (administrativt ansvarlig)
Caroline Wahlström Nesse (faglig ansvarlig)
Marius Kjos (studieleder)
Jorunn Kjersem Hildre (studiekoordinator)

Administrativt ansvarlig, faglig ansvarlig, studieleder og studiekoordinator samarbeider tett om faglige og strukturelle spørsmål. Disse fire har ansvar for den daglige driften av utdanningen etter retningslinjer og pålegg fra styret, og fungerer også som ansettelsesutvalg som ansetter undervisningspersonell.

Styre

Sidsel B. Hommersand (styreleder)
Per Roar Thorsnes (nestleder)
Kari Anne Bjerkestrand
Caroline Wahlström Nesse
Karstein Solli
Studentrepresentant

Gry Kipperberg (vara)
Vara for studentrepresentant)

Styret skal lede og føre tilsyn med at stiftelsen ledes og drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Styret skal behandle saker som etter loven krever styrebehandling, og alle saker som anses å være av vesentlig og/eller prinsipiell betydning.

Styret har ansvar for overordnede avgjørelser som gjelder studentene og utvikling av utdanningen, og for at studentene får det utdanningstilbudet som er forutsatt som grunnlag for offentlige godkjenninger.

Styret ansetter den administrative og faglige ledelsen, som igjen fungerer som et ansettelsesutvalg for ansettelse av undervisningspersonell. Styret har det formelle ansvaret for opptak av studenter og nedsetter opptakskomité.

Styret er ansvarlig for det overordnede læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet som Arbeidstilsynet fører tilsyn med, og er ansvarlig for at det er et samarbeid mellom styre, ledelse, ansatte, studentorgan og den enkelte student om dette.

Styret har det overordnede ansvaret for kvalitetssikring og for at skolen har et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem. Styret skal behandle klager fra studentene som gjelder studiekvalitet og studenters rettigheter.

Styret har rett til å utvise en student ved alvorlige disiplinærsaker, der reglementet brytes og dette har innvirkning på medstudenter eller ansatte. Styret har rett til å utvise en student dersom skolepenger ikke innbetales. Styret kan vedta å ikke ta opp en student til 2.skoleår, dersom studenten har strøket i ett eller flere fagområder. Styret skal behandle skriftlige klager på eksamensresultat.

Fort Collins web design services
30 day challenge
HOW TO BUILD MUSCLE