Vurderingskriterier / eksamen

Skolen benytter karaktersystemet bestått / ikke bestått. Studenten gis hvert semester en standpunktkarakter som settes i samarbeid mellom involverte faglærere og veiledere ut fra en samlet vurdering av studentens arbeid og utvikling gjennom semesteret. Studenten skal informeres skriftlig dersom karakteren ”ikke bestått” benyttes.

Kriterier som legges til grunn for vurdering av arbeids- og læringsprosess:

 • Studentens aktive deltakelse og tilstedeværelse i undervisning og veiledning. Ved fravær over 20% regnes faget som ikke bestått.
 • Studentens utvikling i faget
 • Studentens forståelse av egen prosess, kunstnerisk og faglig
 • Studentens evne til analyse og egenrefleksjon i forhold til faget
 • Studentens evne til selvstendig arbeide i forhold til faget
 • Studentens samarbeidsevne i gruppeprosjekter
 • Studentens kunnskap i forhold til bruk av metoder og virkemidler i eget arbeid

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen vurderes begge skoleår av en ekstern sensor i tillegg til faglærere og veiledere. Sensorer oppnevnes av styret. Eksamenskarakter settes på bakgrunn av en samlet vurdering fra sensorer og faglærere / veiledere.

De eksterne sensorene vurderer ut fra et ferdig prosjekt, f.eks. forestilling / kunstnerisk presentasjon, fremføring av en praktisk-teoretisk oppgave og muntlig / skriftlig oppgave. Sensor skal sette seg inn i hvilken oppgave som ligger til grunn for arbeidet som skal vurderes

Kriterier som legges til grunn for sluttvurdering av avsluttende eksamen:

 • Studentens valg rundt presentasjonsform og forståelse av hvordan arbeidet eller presentasjon / forestilling kommuniserer
 • Studentens bevissthet rundt egen rolle i arbeidet
 • Sammenheng mellom oppgave, ev studentens egen tematikk og resultat.
 • Studentens evne til analyse og egenrefleksjon i forhold til faget
 • Studentens kunnskap i forhold til bruk av metoder og virkemidler i eget arbeid
 • Studentens evne til muntlig eller skriftlig formidling*
 • Studentens forståelse av begreper og fagterminologi*
 • Studentens evne til å sette et kunstprosjekt eller en gitt oppgave i forhold til relevant teori*

* gjelder kun (praktisk-)teoretiske og skriftlige / muntlige oppgaver

chicago seo services
Charlotte web design company