Studentorganer

Klassens møtepunkt

Studentene har rett til et eget organ for å ta opp og diskutere ulike tema som gjelder gruppen, og som kan ivareta studentenes interesser. Ved Skolen for Samtidsdans er dette organet definert som ”Klassens time”. Studentene har rett til tid til klassens time på timeplanen minst en gang pr måned. Tiden disponeres fritt av studentene, og ledelse eller faglærere kan innkalles ved behov. Ledelsen kan også be studentene om å ta opp viktige saker som gjelder skolen.

Studentrepresentant / klassekontakt

Klassens time skal ved skoleårets start velge en studentrepresentant med vara, som fungerer som bindeledd mellom faglig- og administrativ ledelse og studenter. Studentrepresentanten skal på oppfordring fra klassens time bringe saker videre til faglig- eller og administrativ ledelse ved behov. Den enkelte student, eller studentene som gruppe via klassekontakt, skal rapportere til faglig ansvarlig, administrativt ansvarlig og/eller styret dersom det er avvik eller problemer i undervisningen som ikke lar seg løse på stedet eller gjennom dialog med undervisningspersonalet og / eller ledelsen.

LMU-representant

Klassens time skal velge en LMU-representant med vara, som sitter for 1 år ad gangen. Studentenes klasserepresentant med vara kan dersom studentene ønsker det, også være studentenes LMU-representant.

Styrerepresentant

Klassens time skal velge en styrerepresentant med vara, som sitter for to år. Studentrepresentanten skal gi studentene en stemme i avgjørelser som gjelder videre utvikling av skolen, samt bidra bl.a. med innspill om fysisk og psykisk arbeidsmiljø ved skolen. Styrerepresentanten innkalles til alle styremøter og får innsyn i alle styrets saker, både av faglig, administrativ og økonomisk art. Alle styrets representanter har taushetsplikt, og saker som behandles i styret skal ikke diskuteres med klassen eller klasserepresentanten.

ranch mx
plastic surgery atlanta

pharmacomlabs