Studentkontrakt

Vilkår for studiekontrakt mellom student og skoler tilknyttet Forum for Fagskoler (FFF)

1. Kontraktens tilblivelse

Kontrakten er forhandlet frem i samarbeid med Forbrukerombudet som en standardkontrakt for FFFs medlemsskoler og har særlige regler for studenter som regnes som forbrukere.

2. Forpliktende kontrakt

Kontrakten er bindende fra det tidspunkt begge parter har undertegnet den.

3. Betalingsforpliktelser

Studenten skal betale registreringsavgift, studieavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelser som er anført i kontrakten (Jf disse vilkårenes forside).
Studenter som regnes som forbrukere plikter å betale en registreringsavgift som forfaller til betaling innen 14 dager etter kontrakten er undertegnet. Studieavgiften og andre avgifter som spesifisert på kontraktens forside forfaller til betaling ved studiets start.
Registreringsavgift blir ikke refundert, bortsett fra i de tilfelle skolen avlyser studiet. Kontrakten er personlig og kan ikke overdras til andre. Dersom andre, for eksempel arbeidsgiver, NAV eller enkeltpersoner, skal dekke studieavgift helt eller delvis, må denne medsignere kontrakten.

4. Skolens ansvar

Skolen skal gjennomføre utdanningen i samsvar med de planer som på forhånd er forelagt studenten. Skolen kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det. Skolen må dokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige. Vesentlige endringer i utdanningstilbudet må godkjennes av NOKUT.
Skolen forbeholder seg retten til å avlyse studiet som følge av liten deltakelse eller av andre årsaker som er utenfor skolens kontroll. I slike tilfeller vil studenten utelukkende få refundert innbetalte registrerings- og studieavgifter. Dersom skolen avlyser studietilbudet som følge av liten deltakelse må varsel om avlysing sendes studenten så tidlig som mulig og senest innen 1 uke før studiestart. Skolen er da pliktig å prøve å skaffe studenten alternativt studietilbud ved egen eller annen FFF skole.

5. Studentens ansvar

Studenten skal sette seg inn i skolens reglement slik disse til enhver tid fastsettes av skolen, og skal følge dette. Kopiering av studiemateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører skolen, evt. noen skolen har avtale med, må ikke forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra skolen. Adresseendring må straks meldes skolen skriftlig.

6. Studieavbrudd

6.1 Studentens studieavbrudd

a) Ved oppsigelse av studieplass før studieoppstart vil studenten bare bli avkrevd registreringsavgiften.

b) Ved avbrudd under studiet vil studenten måtte dekke skolens tap. Studenter som anses å være forbrukere vil ved avbrudd etter studiets oppstart betale 70% av årlig studieavgift, 75% for avbrudd i perioden 1. semesters slutt og 2. semesters start, og 100% ved avbrudd i løpet av andre semester.

c) Studenter som anses å være forbrukere har anledning til å melde avbrudd for 2. studieåret innen utgangen av uke 25 der 2. året starter på høsten og innen utgangen av uke 48 i foregående år der 2. året starter på våren uten ytterligere kostnader. Utmeldingen skal sendes skriftlig til skolens administrasjon. Skjer utmeldingen etter nevnte frist så må studenten betale 70% av 2. års studieavgift, 75% for avbrudd i perioden 3. semesters slutt og 4. semesters start, og 100% ved avbrudd i løpet av 4. semester.

d) Skolen vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende grunner etter skriftlig søknad kunne godkjenne midlertidig avbrekk i studiet.

e) Ved avbrudd som følge av uforutsett innkalling til militærtjeneste har studenten rett til å foreta midlertidig avbrekk i studiet dersom militærtjenesten gjør det umulig å gjennomføre studiet i henhold til opprinnelige planer og studenten har varslet skolen omgående etter å ha mottatt innkallingen.

f) Dersom studiet avbrytes på grunn av uforutsette, alvorligere forhold som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure) betales bare for tilbudt undervisning. Utdelt materiale skal i slike tilfeller leveres tilbake til skolen.

g) For studenter som ikke regnes som forbrukere gjelder ikke punkt 6.1 a, b og f.

6.2 Formkrav

Dersom studenten avbryter studiet midlertidig eller sier fra seg studieplassen skal skriftlig varsel om dette sendes skolens administrasjon.

6.3 Bevisbyrde

Studenten har bevisbyrden og må godgjøre årsaken til studieavbrudd for de tilfeller hvor studenten har rett til midlertidig eller endelig avbrudd etter punkt 6.1.

7. Mislighold av kontrakten

7.1 Skolens mislighold

Dersom skolen misligholder kontrakten ved at den ikke gir det studietilbudet, eventuelt ikke den kvalitet på dette, som studenten har krav på etter kontrakten, har skolen rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud. Såfremt ikke forholdet kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan studenten heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold fra skolens side. Melding om slik heving må gis skolen innen rimelig tid, og meldingen skal være skriftlig. Skolen vil da refundere betalte avgifter.

7.2 Studentens mislighold

Ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av registrerings- eller studieavgift eller annen godtgjørelse til skolen, skal studenten betale rente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr 100, og purring vil bli sendt. Det vil påløpe et purregebyr på kroner 50. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter purring er sendt vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven av 13.05.88 nr 26 med forskrift fastsatt i kgl res av 14.07.89. Ved vesentlig mislighold av kontrakten fra studentens side, kan skolen heve den etter forutgående varsel. Skolen skal skriftlig gi melding om slik heving.

8. Anke til klagenemnd

Dersom en tvist mellom skolen og en student ikke kan løses i minnelighet, kan studenten påklage saken skriftlig til FFFs klagenemnd. Forum for fagskoler sin uavhengige klagenemnd er satt sammen av en jurist, en representant fra en offentlig høyere utdanningsinstitusjon og en student fra en av medlemsskolene.

Gjeldende per 20-01-11

mp3 album downloads