Studenthelse

En kunstnerisk prosess kan henge tett sammen med personlig prosess. Disse prosessene følges opp i samtaler og evaluering av den enkelte. Studenten skal gis mulighet til individuelle samtaler med studiekoordinator til faste tider.
Her vil det være rom for å fange opp eventuelle personlige problemer studenten sliter med.

Dersom en psykologisk eller personlig prosess hindrer det kunstneriske eller faglige utviklingen for en student, eller oppleves som vanskelig å håndtere for veilederen, skal skolen gjøre studenten oppmerksom på dette. Studenten kan i slike tilfeller veiledes videre til fagkyndig hjelp, f.eks. psykolog. Skolen skal legge til rette for at en eventuell behandling kan skje parallelt med studiet, så sant det ikke medfører for mye fravær.

Innenfor dansefaget forekommer skader. Det kan også forekomme skader som gjør at studenten i en periode ikke kan løse oppgaver slik han eller hun hadde tenkt seg. Så lenge studenten er i stand til å følge undervisningen, kanskje fra ”sidelinjen”, skal skolen legge til rette slik at studenten kan løse oppgaven på annet vis. Studenten kan veiledes til å se andre muligheter eller definere prosjektet sitt i forhold til den begrensningen en skade eller sykdom gir. I enkelte tilfeller kan studenten bli bedt om å levere et skriftlig arbeide.

Skolens ledelse skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen skal dog ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i det enkelte fagområde.

new york attorney general