Skolereglement

Reglement for Skolen for Samtidsdans

1. Arbeidsklima

Studenter og lærere ved Skolen for samtidsdans skal til enhver tid jobbe for et åpent og inkluderende arbeidsklima, vise respekt for hverandre, og bidra til trivsel og samarbeid mellom alle involverte ved skolen.

2. Orden i skolens lokaler

Studenten er forpliktet til å aktivt ta del i og daglig holde lokaler ryddige, og til å ta del i ordenselev – ordning. Hver student er (sammen med en annen student) ordenselev to til tre uker pr. skoleår. Dette innebærer ansvar for å rydde og vaske kjøkken daglig, samt rydde studentenes garderobe daglig. Garderoben skal støvsuges en dag pr uke, og gulvet vaskes hvis behov. Studentene deltar i en større vaske- og rydde dugnad ved semesterslutt to ganger i året.

3. Nøkler

To tillitsvalgte samt en av ordenselevene (på omgang) disponerer nøkkel til skolens lokaler. Disse er i samarbeid ansvarlige for å låse opp lokalene om morgenen. Dersom ingen av de tre har anledning å låse opp må det gjøres avtaler med en av de andre studentene / en lærer om å låse opp. De samme studentene er på samme måte også ansvarlige for å låse lokalene og aktivere alarm dersom det ikke er andre brukere i lokalet når siste student forlater Rom for Dans om ettermiddagen. Tap av nøkkel må erstattes med kr.100,-

4. Bruk av Rom for Dans´ lokaler utenom skolens åpningstid

Studentene har lov til å benytte Rom for Dans` lokaler utenom skoletid dersom lokalene står ledige, og ledelsen ved Rom for Dans er underrettet. Studenter som benytter lokaler utenom skoletid er ansvarlige for å rydde lokalet etter bruk og holde ytterdør lukket (ev låst hvis ingen andre er i lokalet) Den siste som forlater Rom for Dans må gå gjennom hele lokalet og forsikre seg om at bakdør er låst, vinduer lukket og lokalet tomt, samt aktivere alarm og låse ytterdør. Dersom nøkkel lånes fra tillitsvalgt eller ordenselev, må det på forhånd avtales hvem som åpner lokalet neste dag. Tap av nøkkel må erstattes med kr.100,-

5. Kontaktinformasjon

Studenten er forpliktet til å holde skolen oppdatert med riktig kontaktinformasjon, som adresse, telefon og ev e-post adresse, slik at skolen til en hver tid kan få oversendt viktig informasjon eller på annen måte kontakte studenten.

6. Utstyr

Studenten er ansvarlig for å skaffe seg det nødvendige utstyr eller materiell som trengs i undervisningen.

7. Vurdering

Studenten vurderes ut fra karaktersystemet ”bestått / ikke bestått”. Vurderingsreglement skal ligge som vedlegg til kontrakt og reglement.

8. Oppmøte til undervisning og veiledning

Registrert oppmøte innebærer at studenten møter presis til timen. Studenten er pliktig til å møte forberedt til timen. Det er ikke anledning til å komme inn i undervisningen etter at timen har startet. Studenten må i slike tilfeller arbeide på egen hånd, men vil allikevel få fravær fra timen. Mobiltelefonen skal være avskrudd i undervisningstiden.

9. Sykdom og skader

Kortvarig sykdom varsles skolen pr mobiltelefon 91 80 18 67, eller direkte til pedagogene som berøres av fraværet.
Sykdom 3 dager eller mer skal dokumenteres med legeattest. Studenten er selv ansvarlig for å varsle Statens Lånekasse for utdanning om sykemelding (gjelder for studenter med lån i Lånekassen, Norge).

Skolen for samtidsdans har ikke ansvar for eventuelle skader eleven måtte pådra seg under skoleåret – verken akutte skader, slitasjeskader eller varige skader.

10. Fritak fra undervisning

Det gis i utgangspunktet ikke fritak fra undervisningen. Dersom en student allikevel velger å gjøre kortere prosjekter som medfører fravær i skoletiden, skal skolen informeres skriftlig.

11. Fravær

Fravær over 20% gir karakteren ”ikke bestått”. Skolen skal varsle studenten muntlig og skriftlig før jul og rett etter påske, dersom han eller hun har en fraværprosent på 20% eller mer, og står i fare for å stryke. Dersom fraværprosenten ikke rettes opp av studenten i løpet av semesteret, vil studenten stryke i gjeldende fag. Studenten vil da ikke få gå opp til eksamen, og vil få karakteren ”ikke bestått” som eksamensresultat. Det er ikke anledning til å ”ta igjen” eller kontinuere i fag i ettertid.

12. Utvisning

Skolens rektor/administrativt ansvarlige har rett til å utvise en student som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende på medstudenters arbeid eller for virksomheten ved skolen ellers. Studenten skal ha skriftlig advarsel om utvisning. Rektor kan fatte vedtak om utvisning i inntil fire – 4 uker dersom advarselen ikke tas til følge. Dersom en student får varsel om utvisning, skal det iverksettes tiltak slik at en tilsvarende forstyrrelse ikke gjentar seg. Dette kan for eksempel være ekstern profesjonell veiledning av helsepersonell (lege eller psykolog). Dersom en student ikke ønsker å gjennomføre tiltak for å hindre at lignende forstyrrelser kan oppstå, kan kontrakten mellom skolen og studenten sies opp av en av partene med de økonomiske forpliktelser som beskrevet i studentkontrakt pkt. 6.1 “studieavbrudd”, punkt b og c. Skolens administrasjon har rett til å utvise en student dersom skolepenger ikke innbetales innen purringsfrister.

Vedtak om utvisning eller oppsigelse av kontrakt kan påklages til skolens styre. Klagen på utvisning skal fremsettes skriftlig til skolens styre, og må være skolen i hende senest tre (3) uker etter at studenten er underettet om vedtaket. Skolens administrasjon skal legge saken frem for styret på første ordinære styremøte. Styret skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før endelig vedtak fattes. Styrets avgjørelse skal være begrunnet. Styret fatter endelig vedtak. Styrets vedtak kan ikke ankes.

13. Skolepenger

Skolepenger skal betales innen frister definert i gjeldende kontrakt. Skolen har rett til å nekte studenten undervisning inntil skolepenger er betalt.

14. Klager

Studentene kan klage til styret på avgjørelser eller forhold som ikke kan løses i møte med ledelse og / eller undervisningspersonell. Studenten har krav på et skriftlig svar fra styret.

Dersom klagen gjelder sensur på eksamensresultat, skal klage leveres skriftlig til administrativt ansvarlig innen tre uker etter at sensuren er kunngjort.
Studenten har i slike klagesaker først rett på en skriftlig begrunnelse fra sensor. Studenten kan på bakgrunn av denne informasjonen velge å ta klagen videre til styret. Dette skal gjøres skriftlig.

Styret skal vurdere om det er faktorer som tilsier at studenten skal få gjøre sin eksamen på nytt. Studenten har krav på et skriftlig svar fra styret.

Dersom styret mener at det er grunnlag for å tilby studenten å gå opp til eksamen på nytt, skal styret legge til rette for at en ny eksamen kan gjennomføres. Det vil i noen tilfeller ikke være mulig å gi de samme rammene som under eksamen, for eksempel for et forestillingsarbeid, men studenten skal få tilbud om rom på skolen der eksamensarbeidet kan vises, ev for en ny sensor. Sensor, ev en ny sensor, har siste ord i behandlingen av klage på sensur / eksamensresultat. Studenten har krav på en skriftlig begrunnelse på sensors avgjørelse. Studenten vil etter dette ikke bli gitt flere muligheter for å kontinuere eller gå opp til ny eksamen.

Dersom en tvist mellom skolen og en student ikke kan løses i minnelighet, kan studenten påklage saken skriftlig til Forum for fagskoler (FFF) sin klagenemnd. Dette gjelder for eksempel saker vedrørende studiekvalitet, strukturelle klager, saker av økonomisk karakter eller tvister som gjelder studiekontrakt. FFF behandler ikke saker av faglig karakter. Forum for fagskoler sin uavhengige klagenemnd er satt sammen av en jurist, en representant fra en offentlig høyere utdanningsinstitusjon og en student fra en av medlemsskolene.

Gjeldende per september 2011


Download Free Web