Læringsmiljøutvalg

Det skal være et godt læringsmiljø på skolen, herunder et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Styret har det øverste ansvaret for dette, og for at det alltid er et eget læringsmiljøutvalg (LMU) ved studiestedet.

Utvalget sitter for to år ad gangen, og det skal hvert år velges en leder for utvalget, vekselvis blant institusjonens og studentenes representant.

Alle studenter skal delta i kvalitetssikringsarbeidet ved skolen, og en gang per år delta i LMU´s skriftlige spørreundersøkelse.

Studentene vil gjennom sine representanter i LMU og styret, og gjennom offentliggjøringene av LMU´s rapport og styrets rapport om kvalitet i utdanningen, kunne følge med på og påvirke arbeidet med kvalitetssikring i studiet, samt sørge for at ev tiltak for å bedre kvaliteten blir fulgt opp.

Læringsmiljøutvalgets rolle, ansvar og mandat

LMU skal bidra til at det til enhver tid er et godt studiemiljø ved skolen, arbeide for studentvelferden og studentenes sikkerhet på skolen, ved å gjennomføre skriftlige spørreundersøkelser blant studentene og undervisere/veiledere på skolen. Både fast ansatte lærere og timelærere som har vært ved skolen inneværende semester, skal få delta.

Det er LMU´s oppgave å sortere og oppsummere tilbakemeldingene fra studentene og lærerne. Det skal utarbeides en enkel statistikk til hvert av spørsmålene på spørreskjemaet. På bakgrunn av denne informasjonen skal LMU utarbeide en rapport der svarene fra studentene synliggjøres, og gi en vurdering av styrker og svakheter i utdanningstilbudet.

LMU skal også kommentere om infrastrukturen er tilpasset studiet, antall studenter og ansatte. I infrastruktur inngår tekniske ressurser, studioer og teorirom, samt tilgang til bibliotek. LMU kan i sin rapport komme med forslag til endringer og tiltak for å rette opp i ev feil eller mangler ved utdanningskvaliteten, og også til kvalitetssikringssystemet og LMU´s arbeid.

Rapportene fra LMU skal offentliggjøres på skolens interne hjemmeside, slik at de øvrige studenter får bekreftelse på at deres innspill følges opp, og får anledning til å følge utviklingen i sakene.

Utvalget skal holdes orientert av styret om ev klager ut over det som kommer frem i de rapportene LMU får fra studenter og ansatte, samt om pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer.

где купить кленбутерол
jasper alblas