Klageorgan

Studentene kan klage til styret på avgjørelser eller forhold som ikke kan løses i møte med ledelse og / eller undervisningspersonell. Studenten har krav på et skriftlig svar fra styret.

Dersom klagen gjelder sensur på eksamensresultat, skal klage leveres skriftlig til administrativt ansvarlig innen tre uker etter at sensuren er kunngjort.
Studenten har i slike klagesaker først rett på en skriftlig begrunnelse fra sensor. Studenten kan på bakgrunn av denne informasjonen velge å ta klagen videre til styret. Dette skal gjøres skriftlig.

Styret skal vurdere om det er faktorer som tilsier at studenten skal få gjøre sin eksamen på nytt. Studenten har krav på et skriftlig svar fra styret.

Dersom styret mener at det er grunnlag for å tilby studenten å gå opp til eksamen på nytt, skal styret legge til rette for at en ny eksamen kan gjennomføres. Det vil i noen tilfeller ikke være mulig å gi de samme rammene som under eksamen, for eksempel for et forestillingsarbeid, men studenten skal få tilbud om rom på skolen der eksamensarbeidet kan vises, ev for en ny sensor. Sensor, ev en ny sensor, har siste ord i behandlingen av klage på sensur / eksamensresultat. Studenten har krav på en skriftlig begrunnelse på sensors avgjørelse. Studenten vil etter dette ikke bli gitt flere muligheter for å kontinuere eller gå opp til ny eksamen.

Dersom en tvist mellom skolen og en student ikke kan løses i minnelighet, kan studenten påklage saken skriftlig til Forum for fagskoler (FFF) sin klagenemnd. Dette gjelder for eksempel saker vedrørende studiekvalitet, strukturelle klager, saker av økonomisk karakter eller tvister som gjelder studiekontrakt. FFF behandler ikke saker av faglig karakter. Forum for fagskoler sin uavhengige klagenemnd er satt sammen av en jurist, en representant fra en offentlig høyere utdanningsinstitusjon og en student fra en av medlemsskolene.

buy clenbuterol usa