Evaluering og samtaler

Studentene skal kontinuerlig delta i evalueringsarbeidet ved skolen. Alle tilbakemeldinger og evalueringer fra studentene anses som viktige i arbeidet med å kvalitetssikre og videreutvikle studiet.

Evalueringsarbeidet strukturert på følgende måte:

  • Studenten evaluerer muntlig sammen med lærer og veileder, ev også gjennom skriftlig logg, de ulike oppgaver / prosjektarbeidene de til en hver tid arbeider med.
  • Studenten skal etter hvert semester foreta en omfattende skriftlig evaluering av egen utvikling og utdanningstilbudet ved skolen. Her evalueres undervisningen, samt egen faglige utvikling og egen kunstneriske prosess. Dette skjer etter fastlagt mal, som suppleres ut fra hvilke oppgaver studenten har arbeidet med.
  • Før semesterslutt, etter avsluttet semesteroppgave, har studentene en muntlig evalueringssamtale, der både lærer og student evaluerer og kan gi tilbakemeldinger og innspill. Minimum 2 av hovedlærerne for gjeldende semester deltar.
  • Studentene skal levere skriftlige fordypningsoppgaver, både gjennom skoleåret, og som avsluttende eksamensoppgaver. Oppgavene fungerer i tillegg til studentens egen læring, som tilbakemelding til skolen på hvordan fagstoffet er forstått.
  • Studentene skal hvert semester evaluere alle sider ved utdanningskvaliteten og læringsmiljø skriftlig til læringsmiljøutvalget, slik at alle gis mulighet til å ta opp anonymt ulike tema og problemstillinger som omhandler læringsmiljø, både positive og negative. Denne delen av evalueringsarbeidet skal systematiseres av LMU i en rapport til styret som også offentliggjøres for alle involverte. Materialet i denne evalueringen gir også grunnlag for statistikk knyttet til kvalitet i innsats, prosess og resultat.
generic fluoxetine