For studenten

Skolen legger stor vekt på dialog og åpenhet i gruppen både i det faglige arbeidet og rundt de kunstneriske prosessene, og ser på det å gi studentene innflytelse over eget studie og medbestemmelsesrett i eget prosjektarbeid som vesentlig. Skolens konsept er fundert på fleksibel og individuell læring. Dialog rundt studentenes arbeider og skolens intensjoner anses som en forutsetning for å realisere studiets mål om å utvikle studentene til selvstendige og deltakende dansekunstnere.

Studentrettigheter

Det legges til rette for en åpen dialog mellom undervisningspersonale / ledelse og studenter gjennom hele studiet, slik at studentene når som helst kan gi tilbakemeldinger eller ta opp behov eller problemer med lærere, ledelse eller med hverandre, slik at slike saker kan løses fortløpende. Studenter oppfordres til å ta opp med den underviser det gjelder dersom det er saker som berører undervisningen direkte, eller med ledelse dersom det gjelder strukturelle saker.
Dersom en eller flere studenter har et problem som ikke kan løses på denne måten, kan eleven via klasserepresentant ta problemet opp med skolens ledelse fortløpende.

I forbindelse med opptaksprøve skal studenten få informasjon om skolens profil, innhold og mål, med eksempler på hvordan skolehverdagen er bygget opp.

Ved signering av kontrakt mottar den enkelte student reglement og kriterier for vurdering. Ved skolestart skal studentene sammen med skolens ledelse gå gjennom reglementene ved skolen. Studentene forplikter seg til å følge reglement, og informeres om konsekvenser dersom reglementet brytes

Studentene skal også bli gjort oppmerksom på sine rettigheter og plikter, inkludert rettigheter i forbindelse med klager.

I løpet av første semester skal alle studentene lese fag- og studieplan, og blir i den forbindelse gitt i oppgave å reflektere rundt hvordan de forstår planenes innhold og målsetning, og sette planene i forhold til egen målsetning. Planen tas opp til diskusjon, slik at studentene kan komme med spørsmål og innspill.

Studentene skal ved oppstart av første skoleår bli presentert for hvilke studentorganer som finnes ved skolen, samt hvilke formelle kommunikasjonskanaler som finnes.

стероиды